ŠJ Vorlina

Ceny obědů od 1.9.2023

Vážení rodiče, žáci a naši strávníci,

s platností od 1.7.2023 jsou ceny dotovaných* obědů pro jednotlivé věkové kategorie dětí/žáků stanoveny takto:

Kategorie                                         Cena v Kč

Děti MŠ

3 - 6 let  celodenní                                46,- Kč

7 - 10 let celodenní                               51,- Kč

Žáci ZŠ

7 - 10 let       oběd                                29,- Kč

11 - 14 let     oběd                                 33,- Kč

15 a více let   oběd                               38,- Kč

Žáci OA 

15 a více let                                          38,- Kč

 

*Dotovaná cena obědů - oběd/celodenní stravování za dotovanou cenu lze poskytnout pouze po dobu pobytu dítěte/žáka ve škole/školském zařízení a v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole/školském zařízení (viz www.sj.vorlina.cz/ceník obědů).

 

Cizí (ostatní) strávníci                         90,- Kč 

(s účinností od 1.7.2023)

 

Ostatní informace o platbách obědů a jejich přihlášení na www.sjvorlina.cz/ke stažení. 

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

Pro přihlášení nového strávníka do systému ŠJ Vorlina je nutné provést toto:

  1. Na www.strava.cz v záložce Registrace musíte vyplnit požadované údaje (č. jídelny je 3203) a poté odeslat (příloha č. 1).
  2. Po autorizaci Vašich údajů Vám bude zasláno e-mailem Potvrzení registrace nového klienta (příloha č. 2).
  3. Po zapsání údajů do evidence ŠJ Vám bude zaslána na e-mail již vyplněná přihláška (příloha č. 3), kterou musí podepsat zákonný zástupce dítěte/žáka/studenta a poté naskenovat a odeslat ZPĚT do ŠJ Vorlina (ji.vorlina@tiscali.cz).
  4. Každý strávník musí při výdeji objednané stravy (kromě dětí z MŠ) používat bezkontaktní čip/ISIC kartu, které si může zakoupit v kiosku šj (pouze v hotovosti), nebo již jinde zakoupený čip/ISIC kartu musí přihlásit do evidence šj (také v kiosku). 
  5. Na www.sjvorlina.cz v nabídce Ke stažení jsou informace k platbám, odhlašování a výběru obědů.

 

Založení strávníka (pdf 324,69 kB)

PŘIHLÁŠKA PŘI ZMĚNĚ ŠKOLY

Děti z MŠ Vorlina, které přestupují na ZŠ Vorlina a žáci ZŠ Vorlina, kteří přestupují na OA Vlašim, NEMUSÍ znovu podávat přihlášku ke stravování.

Zákonný zástupce pouze zašle e-mail na ji.vorlina@tiscali.cz s informací o přestupu spolu s označením třídy, do které dítě/žák po prázdninách nastoupí. 

Tímto vám zůstanou stejné přihlašovací údaje na www.strava.cz a VS pro platby trvalým příkazem, které jste měli nastavené v předešlém období.

Přeplatky za stravné

Od středy 12. 7. 2023 budou zasílány přeplatky za stravné zpět na účty plátců (cca do pátku 14.7.2023).

Informace žákům OA Vlašim

INFORMACE PRO ŽÁKY OA VLAŠIM

Žáci 4A a 4C OA Vlašim mají obědy od 27. 4. 2023 – 30. 6. 2023 hromadně odhlášené.

Obědy si mohou přihlásit pouze na tyto dny (přihlašují si již sami):

ve dnech 2. 5. – 4. 5. 4AC OA (didaktické testy)

ve dnech 16. 5. – 18. 5. 4A (ústní maturity)
ve dnech 22. 5. – 24. 5. 4C (ústní maturity).

Žáci 1. - 3. ročníku OA Vlašim mají obědy ve dnech 2.5. - 3.5.2023 hromadně odhlášené (ředitelské volno).
Žáci 2. a 3. ročníku OA Vlašim mají obědy ve dnech 15. - 26.5.2023 hromadně odhlášené (praxe).

Přeplatky za stravné, které bylo hrazené převodem nebo inkasní platbou, budou vráceny zpět na účty plátců v první polovině července.

Přeplatky za stravné hrazené v hotovosti vyplatíme v kiosku šj.

 

Provoz ŠJ Vorlina o vánočních prázdninách

Provoz ŠJ Vorlina o vánočních prázdninách

ŠJ Vorlina bude uzavřena od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023. 

Vařit budeme opět 3. 1. 2023.

CENY OBĚDŮ OD 1.7.2022

Ceny stravného s účinností od 1. 7. 2022

Z důvodu zvyšování cen vstupních surovin, mzdových a režijních nákladů, budou od 1. 7. 2022 navýšeny ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků takto:

Obědy dotované

MŠ děti   3 –   6 let          42,00 Kč  (celodenní stravování)

                 7 – 10 let         47,00 Kč  (celodenní stravování)

ZŠ žáci     7 – 10 let         26,00 Kč

               11 – 14 let         30,00 Kč

               15 a více let       35,00 Kč

OA žáci  15 a více let        35,00 Kč

Děti z MŠ a žáci ZŠ a SŠ platí pouze cenu potravin.

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., je úhrada stravování přímo závislá na věku strávníka. Z toho vyplývá, že dítě/žák, který dovrší v tom daném roce 7, 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku této věkové skupiny. Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.

Přípravu stravy s omezením (např. bezlepkovou dietu) je nutné dohodnout osobně v kanceláři šj a doložit lékařskou zprávou.

Obědy za plnou cenu

Cizí strávníci                   83,00 Kč

DS (dospělá porce)         83,00 Kč

Tábor děti 3 6 let             60,00 Kč

            děti 7 – 10 let      64,00 Kč

            děti 15 a více let  72,00 Kč

Cizí strávníci hradí plnou cenu stravného včetně zisku a DPH (při závodním stravování se na úhradě podílí také jejich zaměstnavatelé dle konkrétních smluv uzavřených se Školní jídelnou).

Prosíme všechny strávníky a zákonné zástupce, aby si nastavili či upravili částky trvalých příkazů a  limitů pro inkasní platby tak, aby částka pokryla stravné na celý měsíc nebo požadované dny.

 

ŠJ UZAVŘENA

V pondělí 4. 7. 2022 bude šj uzavřena, nebude vařit. Opět bude v provozu ve čtvrtek 7.7.2022.

Změna datumu stržení inkasních plateb

Vážení rodiče,

z důvodu zlepšení možnosti výběru obědů i v přelomu měsíců, prosíme o provedení změny datumu, ke kterému máte nastaven souhlas k inkasu pro platby obědů ze strany ŠJ Vorlina, z dosavadního 25. dne v měsíci na 20. v měsíci.

Toto nastavení již neodpovídá novým možnostem našeho objednávkového systému.

První stržení inkasních plateb k novému datu provedeme 20.8.2022. 

Děkujeme za Vaši spolupráci.

 

Hana Habalová, řed. ŠJ Vorlina

 

 

 

 

Informace žákům 4ABC OA Vlašim

INFORMACE PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKŮ OA VLAŠIM

Všichni žáci 4ABC OA Vlašim mají obědy od 28. 4. 2022 – 30. 6. 2022  odhlášené.

Obědy si mohou přihlásit pouze na tyto dny (přihlašují si již sami):

  • ve dnech 2. 5. – 4. 5. 4ABC (individuální konzultace)
  • ve dnech 16. 5. – 19. 5. 4A + 4B (ústní maturity)
  • ve dnech 23. 5. – 26. 5. 4C (ústní maturity)

Inkasní platby na měsíc květen a červen již nebudeme pro tyto žáky stahovat, aktuální přeplatky budou dostačující pro možné individuální přihlášení obědů (viz výše).

Přeplatky za stravné, které bylo hrazené převodem nebo inkasní platbou, budou vráceny zpět na účty plátců v první polovině července.

Přeplatky za stravné, hrazené v hotovosti, vyplatíme v kiosku šj.

Informace strávníkům

ZRUŠENÍ OBĚDŮ č. 2

(z důvodu personálního oslabení)

 

OD ÚTERÝ  15.2. DO ČTVRTKA 17.2. VAŘÍME POUZE OBĚD č.1.

ZA JIŽ OBJEDNANÉ OBĚDY č.2  BUDOU VYDÁNY OBĚDY č.1.

V PŘÍPADĚ, ŽE ZMĚNU NA OBĚD č.1 NEBUDETE CHTÍT, VÁMI ZVOLENÝ OBĚD č. 2 SI ODHLAŠTE.

 

Děkujeme za pochopení.

14. 2. 2022

Informace k výdeji obědů

Upozornění pro strávníky o způsobu výdeje obědů

VSTUP DO JÍDELNY V I. PATŘE JE POVOLEN POUZE ŽÁKŮM, STUDENTŮM A ZAMĚSTNANCŮM ZŠ VORLINA A OA VLAŠIM (při prezenční výuce).

Vstup do jídelen je možný pouze za dodržení daných hygienických podmínek (zakrytí nosu a úst, dezinfekce, větrání, rozestupy mezi stoly, splnění podmínky bezinfekčnosti dané mimořádným opatřením – pro cizí strávníky, atd.).

KAŽDÁ osoba je POVINNA si při vstupu do budovy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Toto neplatí při konzumaci potravin a nápojů.

Výdej stravy:

pro žáky, studenty a zaměstnance ZŠ a OA – v jídelně v I. patře od 10,30 – 14,00 hodin

               pro cizí strávníky a žáky na distanční výuce – v jídelně v přízemí od 11,00 – 12,00 hodin dle rozdělení skupin pracující /ostatní.

VÝDEJ OBĚDŮ PŘI NÁHLÉM ONEMOCNĚNÍ A V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY
Třídě, která nastoupí na distanční výuku, budou obědy na toto období odhlášeny (sdělí ZŠ). Pokud budete mít zájem dotované obědy v tomto období odebírat, je nutné si oběd znovu přihlásit talefonicky (737 985 878) nebo e-mailem (ji.vorlina@tiscali.cz).
Žáci, kteří náhle onemocní a již si nestačí odhlásit oběd do požadované doby 6:30 hodin si oběd mohou v tento první den vyzvednout a obědy v dalších dnech své nepřítomnosti ve škole odhlásit.
Výdej obědů:
do VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ - po předešlém nahlášení vyzvednutí oběda (do 10,30 hodin) v přízemí šj, dveře č. 2 od 11,00 - 12,00 hodin
do JEDNORÁZOVÝCH NÁDOB ZA ÚHRADU (9,00 Kč, z personálních a hygienických důvodů ) – bez předešlého nahlášení a vyzvednutí po 12,00 hodině.

Upozorňujeme však, že osoba, které byla nařízena karanténa nebo byla umístěna do izolace, nemůže jít osobně jídlo vyzvednout.

Platby stravného a přihlašování a odhlašování stravy doporučujeme provádět bezkontaktně.

Pokladní hodiny:

PO – PÁ:   6,30 –   8,00 hodin

                14,00 – 14,30 hodin

Kontakt na pokladnu: 737 985 878, ji.vorlina@tiscali.cz

Děkujeme za pochopení. Hana Habalová, ředitelka šj

Ceny obědů od 1. 9. 2021

Ceny stravného s účinností od 1. 9. 2021

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde byly  v příloze č. 2 navýšeny finanční limity pro nákup potravin pro jednotlivé věkové kategorie, a z důvodu zvyšování cen vstupních surovin, mzdových a režijních nákladů, budou od 1. 9. 2021 navýšeny ceny obědů pro jednotlivé kategorie strávníků takto:

Obědy dotované

MŠ děti   3 –   6 let          37,00 Kč  (celodenní stravování)

                 7 – 10 let          41,00 Kč  (celodenní stravování)

ZŠ žáci     7 – 10 let          23,00 Kč

               11 – 14 let          28,00 Kč

               15 a více let       30,00 Kč

OA žáci  15 a více let       30,00 Kč

Žáci MŠ, ZŠ a SŠ platí pouze cenu potravin.

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., je úhrada stravování přímo závislá na věku strávníka. Z toho vyplývá, že dítě, které dovrší v tom daném roce 7, 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku této věkové skupiny.

Školní rok je období od 1. září do 31. srpna.

Přípravu stravy s omezením (např. bezlepkovou dietu) je nutné dohodnout osobně v kanceláři šj a doložit lékařskou zprávou.

Obědy za plnou cenu

Dětské skupiny                 52,00 Kč

(3 – 6 let)

Cizí strávníci                       72,00 Kč

Cizí strávníci hradí plnou cenu stravného včetně zisku a DPH (při závodním stravování se na úhradě podílí také jejich zaměstnavatelé dle konkrétních smluv uzavřených se Školní jídelnou).

Prosíme všechny strávníky a zákonné zástupce, aby si nastavili či upravili částky trvalých příkazů a  limitů pro inkasní platby tak, aby částka pokryla stravné na celý měsíc nebo požadované dny.

Hana Habalová, ředitelka šj

Ve Vlašimi dne 12. 8. 2021

Ceny obědů od 1. 9. 2021

Ceny obědů pro jednotlivé kategorie, s platností od 1. 9. 2021, budou zveřejněny zde, na stránkách ŠJ Vorlina, nejpozději 31.7.2021.

 

Hana Habalová, řed. šj

 

 

PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH STRÁVNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přihlášky nových strávníků na školní rok 2021/2022 přijímáme i v průběhu prázdnin.

Z důvodu včasného přihlášení Vašeho dítěte ke stravování je nutné zaslat do školní jídelny vyplněnou přihlášku (záložka Ke stažení, e-mailem na adresu ji.vorlina.@tiscali.cz).

Všechny přihlašovací údaje potřebné pro plynulý průběh stravování (pro internetové přihlašování/odhlašování obědů) a plateb (VS) budou následně zaslány zpět na Váš e-mail. Pouze je nutné osobně vyzvednout a uhradit v hotovosti čip, který bude ihned načten do databáze. Cena čipu je 130,00 Kč.

Zájemci, kteří dodají přihlášku osobně, obdrží veškeré potřebné údaje na místě.

Pokud budete pro své dítě žádat přípravu bezlepkové diety, je nutné navštívit šj osobně (zákonní zástupci).

V případě dotazů nás kontaktujte na tel.č. 737 985 878.

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ ZA STRAVNÉ

Do pátku 9. 7 2021 bude proveden hromadný příkaz pro vrácení přeplatků na účty plátců, kteří posílají zálohy na stravné trvalým/jednorázovým příkazem a inkasní platbou. Vzhledem k velkým částkám přeplatků budou tyto platby převáděny zpět na Vaše účty v průběhu několika dnů.  

Plátce, kteří obdrží přeplatky zpět na své účty upozorňujeme, že nejpozději do 15. srpna 2021 bude nutné opět tyto zálohy nastavit (pokud máte limitované období příkazu) nebo provést jednorázový příkaz, aby byly obědy dětem přihlášeny již od 1. 9. 2021.

Po připsání Vaší platby na účet školní jídelny (do 31. 8.2021) budou obědy automaticky přihlášeny již od středy 1. 9. 2021, tzn. v případě zájmu o odběr obědů až v pozdějších dnech nového školního roku je nutné obědy včas odhlásit.

Přeplatky vzniklé z hotovostních plateb ve školním roce 2020/2021 budou ponechány na účtech žáků (s výjimkou žáků končících 9.roč. ZŠ a 4.roč. OA). Na vyžádání tyto přeplatky vrátíme, nejlépe na e-mailem zaslané číslo účtu.

Přihlášení obědů z přeplatků (v novém školním roce 2021/2022) nebude, bez Vašeho požadavku, provádět šj automaticky.

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA STŘEDU 30. 6. 2021

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ ŽÁKŮM ZŠ a OA 

 

Odhlášení obědů na středu 30. 6. 2021 bude možné provést či nahlásit NEJPOZDĚJI v PONDĚLÍ 28. 6. 2021 do 6:00

(strava.cz) nebo do 6:30 hodin (telefonicky).

 

Pozdější odhlášky nebudou uznány a provedeny.

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5