ŠJ Vorlina

Provozní řád

ŠJ Vorlina / Provozní řád

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VORLINA

 

 
Školní jídelna Vlašim

U Vorliny 1500

258 01 Vlašim
IČ: 63822172
DIČ: CZ 63822172

Školní jídelna, U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim
 

Školní jídelna je příspěvkovou organizací.
Zřizovatelem Školní jídelny Vorlina je Město Vlašim, Jana Masaryka 302,  258 01 Vlašim.Vedoucí školní  jídelny : Hana Habalová

Tel.: 734 417 770 
Školní  jídelna  317 843 13, 737 985 878 ( stravné)

E-mail:  ji.vorlina@ tiscali.cz 
 

Vymezení činnosti
Služby , které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.

 

Hlavní činnost :  ŠJ zajišťuje stravování dětem,  žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení.

Doplňková činnost:  Provoz bufetu ŠJ Vorlina, stravování pro cizí strávníky (důchodci, zaměstnanci firem), cukrárenská výroba, prodej výrobků studené a teplé kuchyně


Legislativa:
-Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
-Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
-Zákon č. 309/2006 Sb., požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
-Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování
-Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
-Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
-Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a další související zákony a sbírky,…

 

 

 

P r o v o z n í  doba školní kuchyně a jídelny
6,00 - 14,30 hod.
(11,00 hod. - 14,00 hod.     výdej obědů)

Výdej obědů pro firmy, které si obědy odvážejí ve vlastních nádobách. Výdej je prováděn odděleně od hlavního výdeje: 9,30 – 11,00 hod.

Výdej obědů pro cizí strávníky ( do jídlonosičů i ke konzumaci ve ŠJ) : 11,00 hod. – 11,40 hod.

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Vorlina a OA Vlašim v jídelně: 11,40 hod. – 14,00 hod.

Výdej obědů a svačin pro žáky a zaměstnance MŠ Vorlina ( do vlastních nádob) : 8,00,  11,30 – 12,00 hodin.

 

P r o v o z n í  doba školního bufetu: 
(prodej obědů, čipů, stravenek, občerstvení a školních pomůcek pro žáky):
7,30 - 14,00o hod. 


(7,30 – 7,55 hod. - prodej stravného a zboží v kiosku)
(8,00 - 8,55 hod. – bufet uzavřen, úklid zázemí, administrativní práce)
(9,00  – 9,40 hod  - bufet uzavřen, úklid zázemí, administrativní práce, příprava svačinek)
(9,40 – 9,55 hod. - výdej svačinek a prodej zboží v kiosku)
(10,00 - 11,00 hod. – bufet uzavřen, příprava jídelny pro výdej obědů, administrativní práce)
(11,00 - 14,00 hod. - výdej obědů, prodej stravného a zboží v kiosku)  

 


I. Podmínky stravování:

      Nárok na dotované stravné (stravné za cenu potravin) mají žáci, kteří splňují školní docházku ve škole a školském zařízení. V případě prvního dne nemoci má žák nadále nárok na dotované stravné, ale v dalších dnech je povinen (chce-li se stravovat) platit stravné v plné výši, tzn. včetně mzdových a režijních nákladů. V opačném případě si  obědy odhlašuje.

Jídlo vydávané do jídlonosičů (ne do skleněných nádob) je určeno k okamžité spotřebě.

Za přenos jídla si strávník ručí sám.

  1. Každý strávník musí být řádně ke stravování přihlášen formou písemné přihlášky, která je platná po celou dobu školní docházky. Při ukončení ZŠ a přestupu na OA (a trvajícím zájmu o stravování) je strávník toto povinen nahlásit v kanceláři ŠJ. Pokud tak neučiní nejpozději do 31.8. daného roku, vzniká mu povinnost znovu se přihlásit ke stravování se všemi náležitostmi.
    (u nezletilých strávníků přihlašuje zákonný zástupce, zletilí osobně)

Přihláška je úředním dokumentem pro kontrolu ze strany státních orgánů!

2) Každý strávník je povinen si zakoupit čip/kartu a při jeho/její ztrátě nebo poškození je povinen si zakoupit nový/novou.

3) V případě odhlášení stravování ve školní jídelně bude strávníkovi vrácena záloha za nepoškozený čip nejpozději do 6. měsíců ode dne ukončení stravování. Po této době již nelze strávníkovi peníze za čip vrátit.

4) Každý strávník by si měl aktivovat svůj internetový stravovací účet, včetně uvedení kontaktu na zákonného zástupce (telefon, e-mail).  Prostřednictvím tohoto účtu je možné provádět i změny na svém účtu - odhlášky a přihlášky obědů a kontrola svého finančního konta.
Vedení tohoto účtu je pro strávníka bezplatné.

 

Povinností zákonných zástupců je ve vlastním zájmu a zájmu svých potomků hlídat stav konta.

 

5) Každý strávník je povinen mít zaplacené stravné na následující měsíc  včas. Stravné ve školní jídelně je placeno zálohově na další měsíc (v březnu na duben apod.)
Je nutné, aby finanční prostředky na stravování na následující měsíc byly připsány na účtu strávníka nejpozději  DVA DNY  před ukončením posledních pracovních dnů příslušného kalendářního měsíce (např. 30. a 31. je sobota a neděle, tak je potřeba, aby peníze byly na účtu nejpozději 27. dne, neboť 28. a 29. jsou posledními  pracovními  dny v měsíci).

6) Každý strávník nebo zákonný zástupce strávníka si hlídá svůj vlastní stravovací účet a to zejména ve smyslu platební schopnosti a ve smyslu odhlašování a přihlašování stravy.

7) Přeplatky stravného v daném měsíci jsou automaticky převáděny na následující měsíc, ale obědy na následující období automaticky z této částky nepřihlašujeme  ( provádíte sami na www.strava.cz. nebo pracovnice ŠJ po Vaší telefonické / e-mailové objednávce).

8) V souvislosti se zahájením nového školního roku budou automaticky všichni strávníci platící si obědy souhlasem k inkasu (a v minulém období již odebírali stravu)  přihlášeni ke stravování od počátku měsíce září. Tzn.: platba na měsíc  září musí proběhnout již v měsíci srpnu (zajistit včas souhlas k inkasu a navýšit dle potřeby limit strhávané částky – dle věkové kategorie strávníka).

9) Pokud strávník nemá žádné finanční prostředky k prvnímu stravovacímu dni v měsíci na účtu, nebude mu strava přihlášena.

10) Stravné je možno hradit následujícími způsoby:
- inkasem z účtu v bance (pro účty v České spořitelně)
- trvalým příkazem z účtu (pro účty u všech bankovních ústavů) 

 - hotově u administrativní pracovnice ve ŠJ ( v kiosku ŠJ)

 

11) Přeplatky stravného (pokud vzniknou) budou vráceny 2x ročně na účet plátce a to v měsíci únoru a červenci.

Vrácena bude pouze částka 500,- a více, menší přeplatky budou vyplaceny v hotovosti v bufetu ŠJ proti písemnému potvrzení o převzetí peněžní částky (studentům a strávníkům starším 18. - ti let). Mladším strávníkům převezmou peníze za přeplatky jejich zákonní zástupci.

Ukončí – li strávník, platící si obědy v hotovosti, stravování ve ŠJ, je povinen tuto skutečnost nahlásit v kiosku ŠJ kde zjistí, zda mu během stravovací docházky vznikl přeplatek, který mu bude vyplacen.
Nebude – li takto vzniklý přeplatek vyzvednut do 6. měsíců od ukončení stravování žáka (studenta, cizího strávníka) bude převeden na potravinový účet školní jídelny.

 

14) Je-li platba poukazována z účtu zákonného zástupce strávníka, musí být zasílána s vyplněným VS (variabilní symbol), který každý strávník obdrží při zavedení do stravovacího systému po podání vyplněné přihlášky.

15) Dítě přihlašuje a odhlašuje k odběru stravy jeho zákonný zástupce( je-li mladší 18.- ti let).

16) Odhlášky stravy se musí provádět do 14,00 hod. předcházejícího dne, ve výjimečných situacích (např. při náhlém onemocnění) je přípustné odhlásit oběd ještě do 7,30 hod. na požadovaný den.

17) bude-li zjištěno zneužívání odběru stravy na žáka jinou osobou, která nemá nárok na dotované stravné, bude mu zpětně doúčtována cena oběda do plné ceny za dobu neoprávněného odběru.

 
18) CENY STRAVNÉHO:

I. stravovací skupina (7-10 let)                      20,-Kč               v 2.den a v dalších dnech nemoci a ŘV      40,- Kč
II. stravovací skupina (11-14 let)                   25,- Kč                                                                                  45,- Kč
III. stravovací skupina (15 –a více)               27,- Kč                                                                                   47,- Kč
IV. cizí strávníci                                             58,- Kč


19) Strávníci jsou povinni se řídit pokyny pracovníků školní jídelny, při stravování i pobytu v jídelně během dne jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Pokud strávník zjistí, že v pokrmu na talíři je cizí předmět, je strávník povinen okamžitě skutečnost nahlásit v příslušném okně, kde si oběd vyzvedl a bude mu pokrm vyměněn.

Kuchyně nebude akceptovat vrácené nebo nedojedené pokrmy, které přinese strávník od stolu z důvodu neprokazatelnosti chyby personálu jídelny.

Ze školní jídelny je zakázáno vynášet příbory, talíře, skleničky a jiný majetek jídelny.

 

20) Dozor ve školní jídelně zajišťuje pracovník školní jídelny. Každý strávník je povinen respektovat pokyny dozoru a pracovníků školní jídelny, kteří dbají na dodržování bezpečnosti a klidu při výdeji a konzumaci obědů.

Pracovník zajišťující dozor má oprávnění vykázat z jídelny cizí osoby, které se zde nestravují.

Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen škodu nahradit v plném rozsahu. V případě opakovaného nedodržování tohoto provozního řádu má ředitelka školní jídelny právo vyloučit strávníka ze stravování.

 Do jídelny mají povolen vstup pedagogičtí pracovníci, stravující se žáci (jejich zákonní zástupci počkají před vstupem do jídelny) a stravující se dospělí.

21) Pracovnice školní jídelny budou dbát o řádné dodržování všech technologických a  hygienických norem v přípravě pokrmů, dodržovat stanovené normativy (gramáže pokrmů, spotřební koš, finanční normy apod.) a snažit se vytvářet příjemnou atmosféru všem strávníkům při konzumaci pokrmů.

22) Technické a hygienické závady, jakož i problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí školní jídelny. Úklid stolů a jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje …) zajišťuje pracovník ŠJ provádějící dozor.

23) Úraz, nevolnost  hlásí strávníci okamžitě vedoucí jídelny, která tuto situaci řeší a zapíše do Úrazové knihy. Připomínky rodičů ke stravování se oznamují vedoucí školní jídelny.

24) Zaměstnanci školní jídelny Vorlina připravují dietní obědy s omezením lepku a šetřící dietu – pouze dětem MŠ a žákům ZŠ a OA. Garantem dietního stravování je nutriční terapeutka pí. Bc. Pavlína Pechušková.

V jídelníčku se upravují informace pouze pro dietu bezlepkovou (označeno BL). 

K dietnímu stravování ve školní jídelně je nutná podepsaná žádost o poskytování dietní stravy (v kanceláři ŠJ), kopie potvrzení lékaře o nařízené dietě a trvalá spolupráce zákonných zástupců s vedením jídelny.

24) Každý strávník je povinen seznámit se s vnitřním řádem vyvěšeným ve ŠJ nebo webových stránkách ŠJ.

 

 

 

 

 

 

Ve Vlašimi dne 16.8.2016                                                                  Hana Habalová

                                                                                                         ředitelka ŠJ Vorlina

 

vytvořilo Anawe