ŠJ Vorlina

Provozní řád

ŠJ Vorlina / Provozní řád

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


Školní jídelna Vorlina Vlašim, příspěvková organizace

U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim
IČ: 63822172
DIČ: CZ 63822172


Zřizovatelem Školní jídelny Vorlina Vlašim, příspěvkové organizace je Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim.



Ředitelka školní jídelny: Hana Habalová

Tel.: 734 417 770
Školní jídelna: 317 843 13, 737 985 878 (stravné)

E-mail: ji.vorlina@ tiscali.cz
 

Vnitřní řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školní jídelny.

 

I. Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2005 Sb. a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin, spotřebním koše a nutričním doporučením.


Předmětem hlavní činnosti ŠJ je zajištění stravování dětem, žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení.

 

Předmět doplňkové činnosti: provoz bufetu ŠJ Vorlina, stravování pro cizí strávníky (důchodci, zaměstnanci ZŠ Vorlina a OA Vlašim, pracovníci firem), cukrárenská výroba, prodej výrobků studené a teplé kuchyně, pronájem prostor a pořádání akcí.

 

P r o v o z ní doba školní jídelny
6,00 - 14,30 hod.
(11,00 hod. - 14,00 hod. výdej obědů)

Výdej obědů pro firmy, které si obědy odvážejí ve vlastních nádobách, je prováděn odděleně od hlavního výdeje: 9,30 – 11,00 hod.

Výdej obědů pro cizí strávníky (do jídlonosičů i ke konzumaci ve ŠJ): 11,00 hod. – 11,40 hod.

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Vorlina a OA Vlašim v jídelně: 11,40 hod. – 14,00 hod.

Výdej obědů a svačin pro žáky a zaměstnance MŠ Vorlina (do vlastních nádob) : 8,00, 11,30 – 12,00 hodin.

 

Do skleněných nádob se jídlo nevydává.

P r o v o z n í doba kiosku školní jídelny:
(úhrada stravného, čipů, stravenek, občerstvení a školních pomůcek pro žáky):
7,30 - 14,00o hod.
(7,30 – 7,55 hod. - prodej stravného a zboží v kiosku ŠJ)

(8,00 - 8,55 hod. – kiosek uzavřen, úklid zázemí, administrativní práce)
(9,00 – 9,40 hod kiosek uzavřen, úklid zázemí, administrativní práce, příprava svačinek)
(9,40 – 9,55 hod. - výdej svačinek a prodej zboží v kiosku ŠJ)
(10,00 - 11,00 hod. – kiosek uzavřen, příprava jídelny, administrativní práce)
(11,00- 14,00 hod. - výdej obědů, prodej stravného a prodej zboží v kiosku ŠJ).

Provozní doba kiosku ŠJ Vorlina může být změněna podle provozních potřeb školní jídelny Vorlina.

Výrobky školní jídelny určené k prodeji v kiosku a prodávané výrobky dalších dodavatelů se řídí vyhláškou č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.


II. Podmínky stravování:

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je žákovi poskytováno školní stravování (tzv. dotované stravné) v době školního vyučování. V případě prvního dne nemoci má žák nadále nárok na dotované stravné, ale v dalších dnech je povinen si obědy odhlásit. Chce-li i v dalších dnech své nepřítomnosti ve škole odebírat obědy ze školní jídelny, bude mu účtováno stravné v plné výši, tzn. včetně mzdových a režijních nákladů.

1) Každý strávník musí být řádně ke stravování přihlášen formou písemné přihlášky
(u nezletilých strávníků přihlašuje zákonný zástupce). Školské zařízení nakládá a zpracovává pouze osobní údaje, které souvisejí s identifikací žáka ze zákona a s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáka v souladu se zákonem. Ostatní nutné osobní údaje (např. číslo účtu pro platby stravného) zpracováváme na základě písemného souhlasu subjektu údajů.

2) Každý strávník je povinen si zakoupit čip/kartu a při jeho/její ztrátě nebo poškození je povinen si zakoupit nový/novou.

3) V případě ukončení stravování ve školní jídelně bude strávníkovi vrácena záloha za nepoškozený čip ve výši 100,- Kč.

4) Každý strávník obdrží přihlašovací údaje pro vstup na svůj internetový stravovací účet. Prostřednictvím tohoto účtu je možné odhlašovat a přihlašovat obědy na jednotlivé dny a kontrolovat stav svého finančního konta.
Vedení tohoto účtu je pro strávníka bezplatné.

5) Každý strávník je povinen mít zaplacené stravné na následující měsíc včas. Stravné ve školní jídelně je placeno zálohově, tzn. před následujícím stravovacím měsícem (v březnu na duben apod.). Platba musí být připsána na účet strávníka před ukončením aktuálního měsíce.

6) Přeplatky vzniklé v aktuálním měsíci jsou automaticky převáděny do následujícího měsíce.

7) V souvislosti se zahájením nového školního roku budou automaticky všichni strávníci platící si obědy souhlasem k inkasu přihlášeni ke stravování od počátku měsíce září. Tzn.: platba na měsíc září musí proběhnout již v měsíci srpnu (zajistit včas souhlas k inkasu a navýšit dle potřeby finanční limit – dle věkové kategorie strávníka).

8) Pokud strávník nemá žádné finanční prostředky k prvnímu stravovacímu dni v měsíci na účtu, nebude mu strava přihlášena.

9) Stravné je možno hradit následujícími způsoby:
- souhlasem k inkasu z účtu plátce
- trvalým příkazem
- hotově u administrativní pracovnice ve ŠJ (výdejní místnost - bufet)

10) Přeplatky za stravné budou vráceny na účet plátce po ukončení školního roku.

Vrácena bude částka 500,- a více, menší přeplatky budou vyplaceny v hotovosti v bufetu ŠJ proti písemnému potvrzení o převzetí peněžní částky (žákům a strávníkům starším 18-ti let). Přeplatky nezletilých strávníků budou vyplaceny jejich zákonným zástupcům.

Ukončí-li strávník stravování ve ŠJ v průběhu školní docházky, je povinen tuto skutečnost nahlásit v kiosku ŠJ.

11) Odhlášení obědů se provádí den předem, na aktuální den nejpozději do 6,00 hodin.

12) Ceny stravného pro jednotlivé kategorie: viz příloha č. 1

13) Každý strávník je povinen ve školní jídelně dodržovat pravidla slušného chování a hygieny stolování.

14) Každý strávník je povinen respektovat pokyny pracovníků školní jídelny, kteří provádí dohled při výdeji obědů. Do jídelny mají povolen vstup pedagogičtí pracovníci, stravující se žáci a ostatní strávníci. Pracovník zajišťující dozor má oprávnění vykázat z jídelny cizí osoby, které se zde nestravují.

15) Pokud strávník zjistí, že v pokrmu na talíři je cizí předmět, je strávník povinen okamžitě skutečnost nahlásit v příslušném výdejním okně, kde si oběd vyzvedl a bude mu pokrm vyměněn. Kuchyně nebude akceptovat vrácené nebo nedojedené pokrmy, které přinese strávník od stolu z důvodu neprokazatelnosti chyby personálu jídelny.

16) Technické a hygienické závady, jakož i problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí školní jídelny. Úklid stolů a jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje …) zajišťuje pracovník ŠJ provádějící dozor.

17) Náklady za škody způsobené úmyslným poškozováním zařízení (nádobí, vybavení ŠJ) musí strávník uhradit po domluvě s vedoucí ŠJ. V případě závažného porušení řádu školní jídelny může být žák, po projednání se zákonným zástupcem vyloučen ze školního stravování.

17) Pracovnice školní jídelny budou dbát o řádné dodržování všech technologických a hygienických norem při přípravě pokrmů, budou dodržovat stanovené normativy (gramáže pokrmů, spotřební koš, nutriční doporučení apod.) a budou přispívat k vytváření příjemné atmosféry při výdeji obědů.

18) Úraz či nevolnost hlásí strávníci okamžitě vedoucí jídelny, která tuto situaci řeší a zapíše do Úrazové knihy. Připomínky rodičů ke stravování se oznamují vedoucí školní jídelny.

19) Zaměstnanci školní jídelny Vorlina připravují dietní obědy s omezením lepku a šetřící dietu – pouze dětem MŠ a žákům ZŠ a OA. Garantem dietního stravování je nutriční terapeutka pí. Bc. Pavlína Pechušková.

V jídelníčku se upravují informace pouze pro dietu bezlepkovou (označeno BLP).

K dietnímu stravování ve školní jídelně je nutná podepsaná žádost o poskytování dietní stravy (v kanceláři ŠJ), kopie potvrzení lékaře o nařízené dietě a trvalá spolupráce zákonných zástupců s vedením jídelny.

24) Každý strávník je povinen seznámit se s vnitřním řádem vyvěšeným ve ŠJ nebo webových stránkách ŠJ.

III. Prázdniny a ředitelská volna

V době prázdnin a ředitelského volna mají žáci automaticky odhlášené obědy.

 

IV. Ostatní

Jídelníček na aktuální týden je vyvěšen na nástěnkách v prostorách školní jídelny a před vstupem do školní jídelny z prostor ZŠ Vorlina, a také na webových stránkách školní jídelny.

 

V. Závěrečná ustanovení

1) ruší se platnost Provozního řádu ŠJ Vorlina ze dne 16. 8. 2015

2) tento vnitřní řád je vydán na dobu neurčitou

3) účinnost: od 1. 9. 2018

Ve Vlašimi 1. 9. 2018

Hana Habalová

ředitelka ŠJ Vorlina Vlašim, příspěvková organizace